Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

27 zł za osobę w Selekcie

27 zł za osobę w przypadku segregacji. Taką uchwałę podjęto na posiedzeniu zgromadzenia związku Selekt w dniu 16 stycznia 2020 r. Ulga za posiadanie kompostownika to... 2 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.

Czyli zakładając, że 4-osobowa rodzina segreguje i ma kompostownik to opłata wyniesie 4 * 27 - 2 = 106 zł. Do końca marca br. jest to nadal kwota 13 * 4 = 52 zł.

Nowe opłaty mają wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., wcześniej Selekt powinien listem poleconym przesłać odpowiednie informacje. Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że wojewoda może mieć jakieś uwagi a jeśli nie, to uchwała zgromadzenia będzie prawomocna 14 dni od publikacji w dzienniku wojewody.

Czy zmieni się firma wywozowa od 1 marca? Tego nadal nie wiadomo bo wcześniejsze dwa postępowania zostały unieważnione.

Szczegóły w nagraniu z posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=tE18vxHENZM

To nie będzie prima aprilis

To nie będzie prima aprilis! Fala "śmieciowych" podwyżek

Od 1 kwietnia opłaty wzrosną o ponad 100 proc., z 13 do 27 zł od osoby. Taką decyzję podjął dzisiaj Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów "Selekt”, odpowiedzialny za odbiór śmieci na terenie 17 gmin. Wpływ na podwyżkę miało wiele czynników - tłumaczy szefowa Związku Dorota Lew-Pilarska.

"Podwyżka wynika z wysokich kosztów transportu odpadów, wzrosły o 100 proc. Na początku tego roku wzrosła także opłata środowiskowa ze 170 do 270 zł za tonę składowanych śmieci. Większe opłaty za śmieci wynikają także ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, cen paliwa oraz ubezpieczeń. Dalej wpływać na to mają również koszty utworzenia elektronicznej bazy danych o odpadach. Jest jeszcze wiele innych składowych, które wpływają na wzrost opłat za odbiór śmieci."

Mieszkańcy tej części Wielkopolski, którzy nie będą chcieli segregować, będą musieli zapłacić 54 zł od osoby.

Źródło: radiopoznan.fm (link)

Uchwały z 16 stycznia 2020 r.

Dziś opublikowano uchwały zgromadzenia z 16 stycznia br.

  • Uchwała Nr 30/VII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
  • Uchwała Nr 31/VII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
  • Uchwała Nr 32/VII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Podwyżka 108% w Głosie Wlkp.

Drastyczne podwyżki za śmieci. Mieszkańcy za wywóz śmieci w 2020 roku zapłacą o ponad 100 procent więcej w powiecie poznańskim

– Opłata od mieszkańca na miesiąc wynosi 13 zł i jest niewystarczająca, by pokryć koszty obioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych wyprodukowanych przez naszych mieszkańców. Podwyżki są spowodowane wzrostem opłaty środowiskowej ze 170 złotych do 270 za tonę śmieci zmieszanych, koniecznością segregacji odpadów BIO, kosztami zagospodarowania surowców i BIO, wzrostem ilości odpadów, a możliwościami ich przerobu – tłumaczy Dorota Lew Pilarska, przewodnicząca zarządu Selekt.

- Ustawa wymusza na nas tak drastyczne podwyżki. Wyższe stawki będą obowiązywać od kwietnia, przetarg na odbiorcę odpadów już rozstrzygnęliśmy - przyznaje Jan Broda, wójt gminy Komorniki.

Fala podwyżek dotarła także do mieszkańców podpoznańskich gmin, które nie należą do Selektu: Tarnowa Podgórnego, Rokietnicy, Mosiny i Lubonia. Prawie 80. procentowe. [...] W tych gminach cena za śmieci wzrośnie średnio z 15 złotych do 26 od osoby. Jeśli śmieci nie będą segregowane, mieszkańcy zapłacą karę: dwukrotność obowiązującej stawki. Ostateczna kwota ma zostać zaakceptowana przez radnych każdej z gmin.

W przeciwieństwie do innych wielkopolskich miast, podwyżki w Poznaniu, jak i w innych gminach należących do GOAP, wprowadzono już w 2019 r., dlatego teraz nie trzeba się obawiać kolejnych. Będą one jednak nieuniknione w 2021 r., co już zapowiedziały władze miasta.

Całość na stronie: gloswielkopolski.pl (link)

Selekt: Pytania i odpowiedzi

W końcu Selekt zaktualizował podstronę "Pytania i odpowiedzi". Niestety ich strona jest tak skonstruowana, że nie wiadomo czy i kiedy są dokonywane kolejne zmiany. Poniżej lista 46 pytań z tego adresu wg dostępności na dzień 24.01.2020 17:00.

1. Jak zmienić liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości? Czy wystarczy zmienić wpłacaną kwotę?
NIE. Podstawą do zmiany liczby mieszkańców jest wyłącznie złożenie deklaracji.

2. Kiedy należy składać deklaracje?
Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty tzn. w przypadku nieruchomości zamieszkałej: zmiana liczby osób (np. narodziny dziecka, śmierć mieszkańca, zamieszkanie nowej osoby, wyprowadzka), sprzedaż nieruchomości, w przypadku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe sprzedaż lub nabycie.

3. Czy za dzieci obowiązuje opłata?
TAK. Opłatę ponosimy za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

4. Kto powinien składać deklarację?
Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel/właściciele nieruchomości. W przypadku Wspólnoty/Spółdzielni Mieszkaniowej deklarację powinien złożyć zarządca nieruchomości.

5. Gdzie należy składać deklarację?
Deklarację można złożyć w Biurze Związku lub w każdym Urzędzie Miasta/Gminy, którego Miasto/Gmina jest członkiem Związku.

6. Do kogo należy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

7. Czy każdy podatnik ma indywidualny numer konta?
TAK. Numer konta jest przydzielany do właściciela nieruchomości i nieruchomości, gdzie powstają odpady. W przypadku zmiany właściciela numer konta ulega zmianie.

8. Kto może złożyć nową deklarację?
Wszelkich zmian może dokonywać jedynie podatnik (tylko osoba, która złożyła pierwszą deklarację, nie zaś członkowie rodziny).

9. Czy opłatę uiszcza się za osoby zamieszkałe czy zameldowane?
Płacimy wyłącznie za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane, chyba, że jest to tożsame.

10. Czy prowadząc firmę trzeba składać deklarację?
NIE. Osoby prowadzące działalność muszą podpisać umowę z firmami świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisanych do rejestru działalności regulowanej) na terenie Związku.

11. Czy osoby, które przebywają w delegacjach, w szpitalu, sanatorium, na wyjazdach wakacyjnych, studenci muszą płacić za odpady?
TAK. W/w okoliczności nie zwalniają z ponoszenia opłaty za odpady komunalne.

12. Czy za pomocą poczty elektronicznej (mail) można składać deklarację?
NIE. Elektronicznie deklarację można złożyć tylko za pośrednictwem e-PUAP – profil zaufany.

13. Czy za działkę rekreacyjną trzeba płacić?
TAK. Każdy właściciel jest zobowiązany złożyć deklarację i ponosić opłatę ryczałtową – roczną, niezależnie od częstotliwości użytkowania.

14. Co zrobić, gdy odpady nie zostały odebrane w terminie wyznaczonym w harmonogramie?
Jeżeli wystawione odpady nie zostały odebrane, mieszkaniec ma 7 dni na zgłoszenie braku ich odbioru. Może to zgłosić telefonicznie lub e-mailowo do firmy wywozowej lub Biura Związku Międzygminnego.

15. Czy można wystawić odpady zmieszane w workach obok pojemnika?
NIE. Właściciel nieruchomości ma obowiązek dostosować wielkość i liczbę pojemników do ilości wytwarzanych odpadów.

16. Co zrobić, gdy zabraknie worków na odpady segregowane?
Worki na odpady segregowane (papier, tworzywo sztuczne i szkło) można pobrać w Urzędzie Miasta/Gminy lub siedzibie Biura Związku.

17. Czy do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) można oddawać bioodpady cały rok?
TAK. Odpady należy oddawać luzem ( bez worków foliowych, biodegradowalnych i papierowych).

18. Jaki jest termin płatności za odpady?
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego, w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji, na indywidualny numer konta.

19. Dlaczego Związek Międzygminny nie wystawia faktury VAT lub rachunku? (dot. do grudnia 2019r.)
Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT informuje, iż nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. W związku z powyższym Związek Międzygminny „ Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w świetle regulacji ustawy o VAT, będzie występować w pozycji nadrzędnej w stosunku do podmiotów uczestniczących w danej czynności, wykonując zadania z zakresu władzy publicznej określone w odrębnych przepisach, na mocy których zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych związku międzygminnego. Oznacza to, że opłata jaką Związek pobiera za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są pobierane od 1 lipca 2013 roku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

20. Czy można dokonywać płatności z góry za kwartał, poł roku, rok?
Płatności można dokonywać z góry na przyszłe należności podatkowe, należy wówczas zaznaczyć ten fakt w tytule przelewu opisując np: „opłata za odpady za 2020 rok”.

21. Gdzie znajdę numer konta, na który należy dokonać wpłaty?
Opłatę uiszcza się na indywidualny numer konta. Osoby, które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które należy kierować opłaty, prosimy o kontakt z Urzędem w swojej gminie lub Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu, tel. 61 2826303, 61 2823358, 61 2826311, e-mail:

22. Co należy uczynić w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość?
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

23. Dlaczego informacja o zaległości nie jest wysyłana każdego roku?
W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej § 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

24. Kiedy są naliczane odsetki od opłat ?
Zgodnie z ustawą Ordynacji podatkowej, od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę powyżej kwoty 8,70 zł. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności za opłaty.

25. Jak księgowane są wpłaty?
Wpłatę dokonaną przez podatnika zalicza się na poczet opłaty, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba, że podatnik wskaże, na które zobowiązania dokonuje wpłaty. Data dokonania przelewu nie jest tożsama z okresem, na który zaksięgowano dokonaną wpłatę.

26. Jak może być wnoszona opłata za gospodarowanie odpadów?
Bezgotówkowo – na rachunek Związku.
Każdy podatnik ma przypisany indywidualny numer konta.

27. Czy stawka opłaty jest taka sama dla osób dorosłych jak dla dzieci ?
Ustalona stawka obowiązuje każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, niezależnie od wieku, czy jest to dziecko, czy też osoba dorosła. Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach nie przewiduje i nie dopuszcza w tym zakresie żadnego wyjątku.

28. W jaki sposób dowiem się o zmianie stawki?
Do Podatnika zostanie wysłane listem poleconym, za dowodem doręczenia, zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki.

29. Co jeżeli nie odbiorę zawiadomienia?
W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 7 dni w placówce pocztowej, pozostawia się powtórne zawiadomienie w skrzynce adresata o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Jeżeli pismo nie zostanie podjęte, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

30. Dlaczego muszę złożyć nową deklarację po zmianie stawki?
Podatnik, wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany stawki opłaty, jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

31. Co jeżeli nie złożę deklaracji po zmianie stawki?
Jeżeli nie zostanie złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie wszczęte postępowanie podatkowe.

32. Co się stanie, gdy nie złożę deklaracji? Mam taki obowiązek?
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona, Związek Międzygminny w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

33. Jak prawidłowo opisywać wpłaty?
Najbezpieczniej wpisywać w tytule wpłaty „opłata za gospodarowanie odpadami”, „opłata za odpady” lub określić jakiego okresu dotyczy wpłata np. w roku 2020:

  • opłata za miesiąc styczeń 2020
  • opłata za miesiąc 01 2020
  • opłata za miesiące styczeń-marzec 2020
  • opłata za okres od stycznia do marca 2020
  • opłata za 01, 02, 03, 2020
  • opłata od 01-03 2020
  • opłata za rok 2020.

34. Czy pojemnik musi być brązowy z rusztem i otworami wentylacyjnymi?
Pojemnik musi być brązowy z napisem „BIO”. Ruszt i otwory wentylacyjne nie są konieczne. Pojemnik musi spełniać normę EN-840.

35. Czy muszę składać deklarację, gdy posiadam kompostownik?
TAK. Deklarację należy złożyć w sytuacji, gdy jest kompostownik, a w nim kompostowane odpady i mieszkaniec chce ubiegać się o ulgę z tego tytułu. W momencie zgłoszenia kompostowania i skorzystania z ulgi, mieszkaniec nie może bioodpadów wystawiać przed posesję w celu ich odbioru, nie może ich także oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK. Ustawa określa możliwość skorzystania z ulgi tylko dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Zgłoszenia kompostowania będzie można dokonać po zmianie druku deklaracji, co będzie miało miejsce najwcześniej w kwietniu bieżącego roku.

36. Co i kiedy zgłosić, żeby móc kompostować?
Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. W przypadku chęci skorzystania z ulgi w związku z kompostowaniem, należy złożyć deklarację. Będzie to możliwe po zmianie druku deklaracji, co nastąpi najwcześniej w kwietniu bieżącego roku.

37. Czy bioodpady mogą być wrzucane w workach biodegradowalnych lub torebkach papierowych?
NIE. Do pojemnika brązowego z napisem „BIO” wrzucamy bioodpady tylko luzem.

38. Czy mogę mieć pojemnik brązowy wspólnie z sąsiadem?
W przypadku zabudowy wielorodzinnej pojemniki do segregacji ( w tym również do bioodpadów) są wspólne, natomiast dopuszcza się możliwość posiadania wspólnego pojemnika na bioodpady razem z sąsiadem w zabudowie jednorodzinnej czy domkach letniskowych, pod warunkiem opisania takiego pojemnika adresami nieruchomości, których on dotyczy.

39. Czy będzie różnica w opłacie, w przypadku kompostowania bioodpadów?
TAK. Należy wówczas fakt kompostowania zgłosić Związkowi Międzygminnemu poprzez złożenie deklaracji. Taki mieszkaniec podlegać będzie kontroli, czy bioodpady rzeczywiście kompostuje. Zgłoszenie kompostowania będzie możliwe po zmianie druku deklaracji, co będzie miało miejsce najwcześniej w kwietniu bieżącego roku.

40. Czy każdy może założyć kompostownik i kompostować odpady?
TAK. Niemniej jednak z ulgi w związku z kompostowaniem skorzystać może tylko mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej i nie może on wówczas wystawiać odpadów przed posesję. Nie może ich także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.

41. Czy są wymagania co do budowy kompostownika?
NIE. Kompostownik to wydzielone miejsce, w którym prowadzi się kompostowanie odpadów. Może to być profesjonalny kompostownik, ale także pryzma czy dół.

42. Czy musi być brązowy pojemnik? Czy wystarczy brązowy worek jak do tej pory?
Nie można wystawiać bioodpadów w workach. Musi być brązowy pojemnik z napisem „BIO”.

43. Czy będzie mycie pojemników?
TAK. Należy zgłosić firmie wywozowej świadczącej usługi odbioru odpadów w danej gminie chęć uczestnictwa w myciu pojemników, jednak usługa ta będzie dodatkowo płatna dla mieszkańca (nie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami przez mieszkańca na rzecz Związku).

44. Czy w okresie letnim bioodpady będą częściej odbierane?
NIE. Częstotliwość pozostaje taka sama. Terminy odbioru ujęte są w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych.

45. Czy napis „BIO” na brązowym pojemniku jest obowiązkowy?
TAK.

46. Czy można wystawić więcej niż 1 pojemnik bio? Czy jest jakiś limit?
Nie ma limitów. Tak samo jak w przypadku pozostałych frakcji, mieszkaniec może wystawić dowolną ilość bioodpadów, pod warunkiem, że znajdą się one w brązowym pojemniku z napisem „BIO”. Można wystawiać dowolną ilość odpadów, oczywiście zgodnie z zasadami kreślonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego.

p. 30

czy ja dobrze rozumiem punkt 30 i kolejne, że w związku z nową stawką od kwietnia powinnismy złożyć nowe deklaracje?

Nowa deklaracja dla każdego?

czy ja dobrze rozumiem punkt 30 i kolejne, że w związku z nową stawką od kwietnia powinnismy złożyć nowe deklaracje?

30. Podatnik, wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany stawki opłaty, jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Też bym tak to odczytał, że każdy jest zobowiązany do złożenia deklaracji na nowo. Ale nie dam sobie ręki uciąć, przecież taka informacja nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Zakładam, że to w leży w interesie Selektu i jednocześnie aby zapobiec chaosowi totalnemu. Jak na razie chaos trwa w najlepsze i pozostaje czekać aż każdy dostanie do ręki pocztą informację co i jak. Może wtedy będzie wszystko jasne i przejrzyste. Jednak patrząc na anty-politykę informacjną albo jak kto woli politykę dezinformacyjną mam przeczucie, że jeszcze większa liczba osób mieszkających w gminie nie będzie płacić za wywóz odpadów. Co oznacza niestety, że ci co płacą wnoszą opłatę za tych, którzy nie płacą, mimo że od tych ostatnich odpady i tak są odbierane. Mówiąc inaczej, znaczne podwyżki są tym bardziej dotkliwe z tego powodu, że "selektowemu" systemowi w zakresie szczelności finansowej daaaaaleko do ideału.

PS. Nowy wzór deklaracji, który ma obowiązywać od 1 kwietnia (link do uchwały) jak na razie nie został jeszcze opublikowany w dzienniku wojewody.

Dostałem informację o zmianach stawek

Po zmianach stawka za wywóz taka, jak przedtem...
Też dostaliście takie zawiadomienia?
O co chodzi ?

odpady niesegregowane

Czy nadal można nie segregować odpadów w domu jednorodzinnym? Nie było nas jakiś czas w kraju i nie jesteśmy na bieżąco.

Nieszczelności

Na temat ogromnych podwyżek za śmieci wiadomo w gminie Dopiewo mniej więcej tyle, że... są ogromne. Co mnie nadal martwi to fakt, że osoby mające kompetencje na ewentualne opuszczenie związku Selekt i np. próbę dołączenia do innego związku bądź zdecydowanie się na samodzielną gospodarkę odpadami, nie zajmują merytorycznego głosu.

Mowa tu o radnych z Rady Gminy Dopiewo. Przeglądam materiały gminne, prasę lokalną, protokoły z sesji i komisji. I zupełnie nic konkretnego. Jakby temat nie istniał. To jest wyjątkowo słabe.

Co do nowych wysokich stawek, wraca dość zapomniany temat rzeczywistego "pokrycia" gminy deklaracjami śmieciowymi w stosunku do faktycznej ilości osób zamieszkałych. Niezależnie od tego czy dana gmina jest w związku czy też zajmuje się gospodarką w pojedynkę, to zawsze jest jakiś procent mieszkańców, którzy nie płacą wcale. To oznacza tyle, że inni muszą się dorzucać do tych niepłacących. A trzeba wiedzieć, że od tych niepłacących śmieci są także odbierane.

System w Selekcie jest ogólnie rzecz biorąc nieszczelny, bo firma wywozowa ma płacone od tony odpadów i nie ma w obowiązku weryfikować i "omijać" kubły tych, którzy nie płacą. Nie mówiąc już o tym, że ktoś ma w domu 6 domowników a deklaruje, dajmy na to, jedynie 2. Główną i pierwszą wskazówką co do tego zjawiska są coroczne raporty Selektu, gdzie podawane są m.in. ilości odpadów odbieranych rocznie przypadające na głowę.

I tak w roku 2018 (źródło) z naszej gminy zebrano 9.679,74 ton odpadów komunalnych, co po podzieleniu przez liczbę zadeklarowanych mieszkańców tj. 26.394 osób daje wynik około 367 kg rocznie na mieszkańca. W innych gminach na terenie związku Selekt jest to jeden z najwyższych wskaźników. U niektórych członków ta wartość nie przekracza 300 kg rocznie. Pytanie więc czy aż tak bardzo różnimy się między sobą aby roczne średnie ilości odpadów komunalnych mogły różnić się nawet o 100 kg?

Jest to wysoce wątpliwe. Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że to wynika z nieszczelności systemu. Ma to więc tym większe znaczenie teraz, kiedy mowa o takich podwyżkach. Niestety zarówno po stronie związku, jak i w gminie nie widzę działań zmierzających do poprawy tego stanu rzeczy. To wprost wpływa na to, że podwyżki są tym bardziej drastyczne, skoro część osób nie płaci wcale.

Co może dodatkowo bulwersować, to zamiast uszczelniania słychać pokrzykiwania ze strony Selektu, że jak będziesz źle segregował, to zapłacisz karę. W spółdzielniach i wspólnotach może to oznaczać paradoksalnie karanie wielu mieszkańców grupowo, bo przecież odpady nie są znaczone.

Osoby zainteresowane tematem, wobec braku merytorycznej dyskusji w gminie Dopiewo, zachęcam do zapoznania się z materiałem z gminy Rokietnica (link).

Nie idźmy drogą Mosińską

Na radnych bym nie liczył, bo nie mają żadnej wiedzy w tym zakresie - wystarczy posłuchać co i jak mówią podczas sesji. Patrząc na Gminę Mosina widać czarno na białym, jakie są tego opłakane skutki. Temat gospodarowania odpadami zrobił się trudny bo każde wyjście na pozór wydaje się beznadziejne i szuka się nie tam gdzie trzeba. Gmina Dopiewo ma swoją specyfikę i jest w zasadzie skazana na uczestnictwo w związku. Wolałbym, żeby zamiast posługiwać się najprostszym i nie wymagającym większego wysiłku sloganem pt. wyjdźmy z Selektu, osoby decyzyje zaczęły zastanawiać się jak poprawić funkcjonowanie samego związku. To według mnie jedyna sensowna droga. Będąc tu w gminie nie mamy żadnego wpływu na regulacje tam wyżej w parlamencie, a stamtąd idzie całe zło. Pozostaje więc sobie radzić na tyle, ile jesteśmy w stanie. Zgadzam się, że debaty publicznej nie ma w zasadzie żadnej, a już zupełnie brakuje rzeczowych analiz czy prób objaśnienia, dlaczego ten czy inny wariant jest lepszy lub gorszy. Nic dziwnego, że rada gmina jest zupełnie bezradna i pojedyncze próby tylko jasno pokazują, że radni nie potrafią z tej bezradności się wydostać.

Z punktu widzenia poprawy działania związku zacząłbym od zmiany przewodniczącej. Przez te kilka lat funkcjonowania związku pokazała, że nie posiada odpowiednich kompetencji do zarządzania złożonym organizmem jakim jest Selekt. Nie jest to zadanie łatwe, więc potrzeba tu fachowca. Aby taka zmiana mogła nastąpić, musi pojawić się wola pośród większości członków związku. Nasz wójt to jeden głos na siedemnaście. Jakie jest jego stanowisko w tej sprawie, także do końca nie wiadomo. Co prawda każdy z członków ma jeden głos ale śmiem twierdzić, że waga tych głosów jest nieco inna, co wynika wprost z wielkości danej gminy. Co innego takie gminy jak Komorniki czy Dopiewo wobec znacznie mniejszych typu Granowo czy Kamieniec. Także aby związek funkcjonował lepiej, to jego członkowie powinni od środka zainicjować zmiany wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązań. Tylko zespołowo i w porozumieniu z sąsiadami, bo w pojedynkę i tylko na swoim podwórku to skończyć to się może tak jak w Mosinie. Czyli fatalnie.

Re: Nie idźmy drogą Mosińską

Wolałbym, żeby zamiast posługiwać się najprostszym i nie wymagającym większego wysiłku sloganem pt. wyjdźmy z Selektu, osoby decyzyje zaczęły zastanawiać się jak poprawić funkcjonowanie samego związku. To według mnie jedyna sensowna droga.

Trudno się z tym nie zgodzić. Z tego co zaobserwowałem to pojedyncze głosy dotyczące rozważania wyjścia z ZM Selekt podnoszą radni o najmniejszym stażu i doświadczeniu, oraz co zrozumiałe, będący w teoretycznej opozycji do wójta i większości w radzie. Nazywam ich "radnymi fejsbukowymi", którzy jeszcze nie doszli do tego, że od samego mieszania herbata nie staje się słodsza. Także ryzyko podjęcia uchwały o wyjściu z ZM Selekt i w efekcie wejście na minę w stylu mosińskim oceniam jako niskie.

...aby związek funkcjonował lepiej, to jego członkowie powinni od środka zainicjować zmiany wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązań. Tylko zespołowo i w porozumieniu z sąsiadami...

Słusznie, tylko obawiam się, że nie ma takiej większości w selektywnej siedemnastce, która dążyłaby do większych zmian w ZM Selekt. Mieszkańcy w gminie Dopiewo oceniają Selekt z perspektywy własnych doświadczeń. Gdyby zapytać mieszkańców z innych gmin wchodzących w skład związku, to zdania będą zróżnicowane. Nie mam dokładnej wiedzy, czy i jak nagminne u innych są kłopoty znane z Dopiewa, dotyczące niskiej jakości wywozu oraz znikomej skuteczności procedur w samym Selekcie, które powinny pilnować aby usługa była wykonana należycie. Wiem tylko tyle, że przewodnicząca Selektu w dość kuriozalnym wywiadzie w Czasie Dopiewa w zasadzie jednoznacznie palcem wskazuje, że wszystkiemu są winni mieszkańcy. Aż żal d... ściska jak to się czyta i nie warto tego komentować.

Wojewoda rozstrzyga

Wojewoda nie przyczepił się do deklaracji (czyli do tego co uchwalono 16 stycznia br.) i stosowna uchwała została opublikowana w DW (link).

Natomiast są uwagi do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZM Selekt (link) co w efekcie doprowadziło do unieważnienia całej uchwały.

Zdaniem organu nadzoru zgromadzenie Związku nie wywiązało się prawidłowo ze wskazanego powyżej obowiązku uchwałodawczego. Oceniany regulamin jedynie powtarza wynikający z ustawy ogólny obowiązek właścicieli nieruchomości utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników oraz w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, jednakże nie wprowadza żadnych szczegółowych zasad w tym zakresie. Wskazane uchybienia stanowią o nieprawidłowym wypełnieniu przez zgromadzenie Związku normy kompetencyjnej wynikającej z art.4 ust.1 w związku z art.4 ust.2 pkt 2 i 2a ustawy, co należy zakwalifikować jako istotne naruszenie powołanych przepisów ustawy, przesądzające o konieczności stwierdzenia nieważności ocenianej uchwały w całości.

Zastrzeżenia organu nadzoru budzi ponadto przepis § 1 ust.3 regulaminu, w myśl którego "wszystkie odpady komunalne, pochodzące z terenu gmin będących uczestnikami Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów -SELEKT", będą dostarczane do Instalacji Komunalnej ProZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempiń, zgodnie z zawartą umową powierzenia zadania własnego". W ocenie organu nadzoru regulacja ta nie znajduje oparcia w normie kompetencyjnej wynikającej z art.4 ustawy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że wskazanie przez zgromadzenie Związku w akcie prawa miejscowego -regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku instalacji komunalnej, do której mają być dostarczane wszystkie odpady komunalne pochodzące z terenu gmin będących uczestnikami Związku, wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art.4 ustawy, a jednocześnie wkracza w sposób bezprawny w materię uregulowaną ustawowo, dodatkowo ją modyfikując. Uchybienie to stanowi istotne naruszenie omawianej normy kompetencyjnej i uzasadnia konieczność stwierdzenia nieważności obarczonego nim przepisu § 1 ust.3 regulaminu.

Śmieci

Mieszkam w Skórzewie jest nas dwie osoby mamy na dwa miesiące jeden pojemnik 120l -jeden worek plastyków i jeden papierów. I my mamy płacić 108zł na dwa miesiące . Proszę zrobić listy kto ma umowy ulicami i dostarczyć je firmie która zbiera śmieci wtedy biedzie wiadomo kto nie ma umowy. W innym przypadku biedzie ubywać mieszkańców a śmieci będzie przybywać a wpływy do kasy biedą spadać. JA NIE BIEDĘ PŁACIŁ ZA TYCH CO NIE PŁACĄ.

cena ajakoś usług !

Jednym problemem są złodziejskie ceny za wywóz nieczystości, nawet z pełną segregacją a inną jakoś świadczonych usług.
Nagminne jest kilkudniowe opóźnienie w wywozie odpadów BIO oraz selektywnych np. papier, tworzywa czy szkło.
Selekt generalnie ma to w ... "trąbie", można co dwa tygodnie składać reklamacje i niema to wpływu na poprawę jakości świadczonych usług. Alkom,który realizuje wywozy to już w ogóle, żyje w innym świecie. W ogóle nie reagują na zgłoszenia, a kierownik z Lwówka,potrafi całymi dniami nie odbierać telefonu służbowego.
Urząd gminy także woli w tej materii przyjąć pozycję strusia - " głowa w piach - to nas nie dotyczy".
Publicznie zadaję pytanie do włodarzy gminy! " Jakie kary ponosi Alkom, może Selekt za nieterminowe wywozy śmieci,każdej frakcji? I kto jest beneficjentem kar np. finansowych z tego tytułu?
Czy ktoś z gminy podpisując umowy na wywóz śmieci może podjąć decyzję - o ile jest odważny - by wysokość opłat była uzależniona od jakości świadczonych usług, terminowości wywozów " ??

Pozdrawiam

Ceny nie są złodziejskie

Ceny nie są złodziejskie tylko trzeba poznać genezę podwyżki. Nie trudno znaleźć wyjaśnienie tej sprawy w internecie. Poniżej cytat z artykułu z portalu tokfm.pl z listopada 2019:

"Skąd te podwyżki?
A z jakiego powodu koszty wywozu śmieci tak bardzo wzrosły? Wśród głównych przyczyn przedstawiciele władz lokalnych wymieniają m.in.:

- Wzrost cen usług firm wywożących śmieci, w tym wzrost kosztów paliwa i cen energii elektrycznej, a także wzrost pensji minimalnej dla pracowników

- Wzrost opłat środowiskowych (efekt rozporządzenia Ministra Środowiska), czyli m.in. tego ile trzeba zapłacić za tonę składowanych odpadów. Tę zmianę samorządowcy odczuwają wyjątkowo dotkliwie. Jak mówiła niedawno na konferencji prasowej w Warszawie wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, jeszcze w 2014 roku tona kosztowała nieco ponad 70 zł, obecnie kosztuje 170 zł, a w 2020 roku ma kosztować 270 zł. - Co oznacza, że składowanie 100 tysięcy ton odpadów w 2014 roku kosztowało nas ponad 7 mln zł, a teraz kosztuje 17 mln zł - wskazała wiceprezydent Łodzi.

Poza tym, firmy wywożące odpady muszą wykonać dwa razy więcej pracy przewozowej (bo jest więcej frakcji do segregacji i kupić nowe pojazdy do obsługi nowego systemu. Potrzebne są też nowe pojemniki na odpady. Jak wskazywał niedawno wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, "tylko w przypadku stolicy to około 60-70 tys. pojemników, które trzeba było w tym roku kupić".

Dodatkowo, firmy zajmujące się odpadami zostały obarczone dodatkowymi wymaganiami, takimi jak np. monitoring selekcji odpadów czy tworzenie odpowiednich rejestrów. Szacuje się, że wzrost ich działalności może wzrosnąć od 100 tys. do 1 mln zł w zależności od wielkości i skali działalności firmy.

Kolejny istotny problem, który ma wpływ na wzrost opłat za wywóz śmieci to spadek cen surowców. - W przypadku folii, jeszcze rok temu, otrzymywaliśmy za tonę około 250 zł. Teraz, żeby tonę sprzedać, musimy do tego jeszcze 280 zł dopłacić - mówiła Małgorzata Moskwa-Wodnicka. - My natomiast w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, że nikt nie przyjmował papieru, był magazynowany. A dzieje się tak, bo liczba odpadów, które wytwarzamy, rośnie - wtórował jej Michał Olszewski.

Wśród kolejnych przyczyn podwyżki jest niewielka liczba podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, co oznacza brak konkurencji na rynku i możliwość windowania dość wysokich cen w przetargach."

Co do reszty sprawy.
Zamiast co dwa tygodnie siedzieć w oknie i patrząc na swój niewywieziony kubeł, przeklinać pod nosem, warto wziąć dzieci na spacer. Serio to nie jest największy problem na świecie.

terminy odbiorów śmieci

Witam ponownie!

Zwracam się z prośbą do forumowiczów i mieszkańców gminy aby każdy nieterminowy wywóz śmieci każdej frakcji zgłaszali jako reklamacje do firmy selekt. Niestety na porządku dziennym są kilkudniowe obsuwy z wywozem śmieci a niestety wysoka cena nie ma przełożenia na jakoś usług, że o poszukiwaniu własnego kubła na ulicy już nie wspomnę / alkom jako opróżniający kubły ma obowiązek odstawić kubeł w miejsce skąd został zabrany a nie zostawiać na środku drogi /
Niestety dzisiaj alkom znów nie odebrał odpadów jak jest w harmonogramie !!!

p.s
do " endriu" - twój wywód nijak ma się do istoty sprawy jaką ja poruszyłem !

śmieci

staram sie segregować jak najwięcej, czasem dostaję gorączki czy to wrzucić do mieszanych czy zielonych np. garstke gruzu czy igliwie z ziemią aby nie dostać mandatu ale wracając do segregacji mam o wiele mniej mieszanych zamiast 2 pojemników ma jeden nie pełny to pytam się dlaczego płacę za segregację tak duże pieniądze. Nigdzie też nie znalazłam rozliczenia rocznego Selektu

Temat nie do ruszenia, niestety

Od ponad roku reklamuję jakość i terminowość usług wywozu odpadów. Regułą jest już to, że śmieci odbierane są nie w dniu wyznaczonym, ale w ciągu trzech dni od daty harmonogramowego wywozu. Do tego kubły walają się po całej ulicy, bo kto by się nimi przejmował. U regularnym brudzeniu ulic wyciekami ze śmieciarki nie mówiąc. Czyli co dwa tygodnie totalny hejzel.
Reklamacje składam zgodnie z ustalonym przez SELEKT trybie- za pomocą formularza reklamacyjnego na ich stronie.
I co ? Ano nic... Żadnej poprawy, żadnego "przepraszamy, poprawimy jakość usług". Nic. A dlaczego? Otóż opłata ustalona w wyniku uchwały rady gminy jest opłatą quazi podatkową, a więc obywatelu, płać i płacz, bo nie masz ŻADNEJ możliwości rekompensaty za burdel, jaki ALkom, wespół zespół z Selektem nam fundują. Kontaktowałem się z powiatowym rzecznikiem praw konsumenta. Ze smutkiem potwierdził stan prawny, w którym nie mamy żadnych praw, wyłącznie obowiązki. I to za nasze pieniądze. Zaręczam, że nie ma sensu pisanie do Pani przewodniczącej Selektu Lew-Pilarskiej. Pani te nie zauważa w ogóle problemu. Jedyna konkluzja jej korespondencji to płać, nie marudź, nie masz żadnych praw. W sumie fajna fucha, za naszą kasę. Jedynie raz w roku przygotować, rękami pracowników przetarg, wybrać nowego starego wykonawcę usług i potem tylko pilnować terminowego spływania haraczu.
Być może, w gorącym sezonie przedwyborczym w naszej gminie, warto by zwrócić uwagę kandydatów na problem ? Podejrzewam jednak, że na chęciach Panów się skończy, bo do Związku należy jeszcze parę innych gmin , które dla świętego spokoju nie będą robić rewolucji. Zresztą, szanse na wypowiedzenie umowy z Alkomem są żadne. Bo zdaje się, na lokalnym rynku są tylko dwie firmy. Podzieliły się strefami działania, więc dopuszczenie nowego gracza jest mrzonką. Sytuacja jak z serialu o rodzinie Soprano...

odpady

Jaki mandat mój sąsiad wcale nie segreguje śmieci zgłaszałam do SELEKTU i do STRAŻY MIEJSKIEJ i nic cisza dalej nie segreguje. Wystawia 2 duże kubły 240L i ma wszystko w d....

Spróbuj teraz zgłosić do

Spróbuj teraz zgłosić do straży gminnej.
Jurysdykcja straży miejskiej tu nie sięga...

jak tak dbacie o ekologie

jak tak dbacie o ekologie to co powiecie o wyładowywaniu na rampie dzień i noc , dzień i noc, non stop świątek , piątek czy niedziela ( w ostatnią sobotę nawet do 24!!!!) i cały czas cały czas wielkie ciężarówy rozjeżdżające drogi Dąbrówki , a często i gęsto jeżdzące i 80 km/h po Dąbrówce np. w nocy!!!!!! NIC NIE Mówicie????
P.s Rzecz dotyczy oczywiście firmy Dol........

mus to mus

biznes to biznes. rampa to teren biznesowy od kilkunastu lat lub dłużej, należący do PKP . Nie można ograniczać ludziom działalności gospodarczej. Specyfika rampy wyładunkowo/przeładunkowej polega na tym że tam się wyładowuje towar i załadowuje wiec hałas musi być. Prawa fizyki. Develeoper budując domy zbyt blisko rampy i terenów PKP powinien pokazać usytuowanie i ewent adekwatnie do słabej lokalizacji obniżyć ceny domków. Kwestia zbyt szybkiej jazdy po nocy do temat do lokalnego komisariatu polucji w Dopiewie.

35 zł/os

Tymczasem na stronie Gminy Dopiewo:

"Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zdecydowało dziś o wzroście ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 listopada 2021 roku stawka za wywóz śmieci, odbieranych w sposób selektywny wyniesie 35 zł miesięcznie od mieszkańca, czyli 8 zł więcej niż obecnie. Wysokość zwolnienia za kompostowanie bioodpadów pozostanie na tym samym poziomie, czyli 2 zł."

35zł/os

Świetnie. Mając trójkę dzieci wraz żoną zapłacimy teraz 175zł.

chcieliście dobrą zmianę

chcieliście dobrą zmianę to macie :)

Ja z kolei patrząc na to jak

Ja z kolei patrząc na to jak ludność korzysta z mediów mam wrażenie że nadal wszystko jest za tanie.
Śmieci z kubłów się wysypują, kupujemy za dużo i się marnuje. Woda się leje na ogrodach godzinami. Światło , telewizory świecą się w domach całą dobę. Nikt w domach nie marznie. Internetu nikt niskich pakietów nie kupuje tylko na bogato 1Giga. Paliwa też nikt nie oszczędza, wszyscy ogień na tłoki i zapierniczają...
Za tanio jest, za tanio...