Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Inicjatywy lokalne - konsultacje

Podejmowanie inicjatywy lokalnej ma służyć realizacji zadań zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Gminy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mających siedzibę na terenie Gminy. Wniosek można składać w sprawach, których przedmiotem są zadania wymienione w art.19 b ust. 1 pkt. 1-6 ustawy.

Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy, organizacje, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Dopiewo.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Dopiewo w dniu 19 sierpnia 2016r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie przy ul. Leśnej 1c.

Na podstawie: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9301